Η “φωτογραφική” διάταξη για το …πνίξιμο του Αράχθου.

 

Δυστυχώς για τον Άραχθο τα δημοσιεύματα που ήθελαν τη ΜΗΧΑΝΙΚΗ να επανέρχεται για την κατασκευή του μεγάλου Υ/Η της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ στον Άγιο Νικόλαο παίρνουν σάρκα και οστά μέσα από το άρθρο 56 του σχέδιου νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή την περασμένη Πέμπτη με τίτλο: «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ -Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
Στο συγκεκριμένο άρθρο εξασφαλίζεται η συμαβατότητα υδροηλεκτρικών έργων που προβλεπόταν από την μελέτη – πιλότο που είχε εκπονήσει το ΥΒΕΤ-ΥΠΑΝ για το εκάστοτε υδατικό διαμέρισμα με τις κατευθύνσεις των Περιφερειακών Πλαισίων Περιφερειακού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ανεξαρτήτως του να υπάρχει σχετικά ρητή αναφορά αυτών στα Περιφερειακά Πλαίσια. Η διάταξη αυτή είναι φωτογραφική για να ξεμπλοκάρει το φράγμα του Αγιόυ Νικολάου στον Άραχθο που το επιθυμεί διακαώς η ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Της δίνεται η δυνατότητα πλέον να παρακάμψει τόσο την ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ, όσο και τον Περιφερειακό σχεδιασμό της Ηπέιρου του2003, που δεν συνιστούσε κατασκευή υδροηλεκτρικών στον Άραχθο και να επανέλθει με νέα αίτηση για το ίδιο έργο που έιχε προκαλέσει γενικό ξεσηκωμό παλιότερα στα Τζουμέρκα. Η συζήτηση προβλέπεται να γίνει με ταχείς ρυθμούς (συζήτηση στην επιτροπή Δευτέρα – Τρίτη και εισαγωγή στην ολομέλεια σε μια βδομάδα, περίπου).

Το συγκεκριμένο άρθρο 56 αναφέρει επακριβώς τα εξής:

1. Μετά το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207), όπως αυτό προσετέθη με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Στις κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και στα προγραμματικά πλαίσια των εγκεκριμένων Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) για τη βιώσιμη αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού των περιφερειών, με προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που προβλέπονται από το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου, όπως αυτό προσετέθη με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3851/2010 (Α΄85) και έως την κατά τις διατάξεις του Ν. 3199/2003 (Α΄280) έγκριση των υπό εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών, περιλαμβάνονται σαν ήδη προγραμματισμένα έργα, τα υδροηλεκτρικά έργα που προβλέπονται σε μελέτες για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων υδατικών διαμερισμάτων, που είχαν εκπονηθεί πριν από την έγκριση των ΠΠΧΣΑΑ και παραληφθεί από το ΥΒΕΤ-ΥΠΑΝ, ακόμη και αν δεν είχε περαιωθεί η διαδικασία εγκρίσεώς τους κατά τις διατάξεις του Ν. 1739/1987 (ΦΕΚ Α΄201)».
2. Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.2742/1999, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 17 του Ν.3851/2010 (Α 85), τροποποιούνται ως εξής: «Διοικητικές άδειες που αφορούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, στην άδεια παραγωγής, στην εγκατάσταση και στη λειτουργία έργων ΑΠΕ, και ακυρώθηκαν, λόγω αντίθεσής τους με τις χωροταξικές κατευθύνσεις και τις χρήσεις γης σύμφωνα με τη χωροταξική ή πολεοδομική νομοθεσία που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσής τους, επανεξετάζονται αποκλειστικά ως προς τους λόγους αυτούς και επανεκδίδονται
υποχρεωτικά εφόσον με τις διατάξεις του παρόντος και τις τροποποιήσεις που εισάγει, η εγκατάσταση και λειτουργία τους είναι πλέον συμβατές με τις εν λόγω κατευθύνσεις και τις χρήσεις γης. Οι ενδιάμεσες εγκρίσεις ή συναινέσεις που αποτελούσαν νόμιμη βάση για την αρχική έκδοσή τους παραμένουν σε ισχύ. Η επανέκδοση των αδειών γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών μετά από την αίτηση του ενδιαφερομένου.

Το νομικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ προσαρμόζεται διαρκώς στις ανάγκες των συμφερόντων. Είναι φανερό πλέον ότι έχει αποφασιστεί το ξεπούλημα του περιβάλλοντος, της δημόσιας περιουσίας, του φυσικού πλούτου, της ίδιας της χώρας σε τιμή ευκαιρίας. Στην περιοχή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Αχελώου και της Μεσοχώρας έχει στηθεί ένα παιχνίδι τεράστιων οικονομικών συμφερόντων. Δεν είναι μόνο τα μεγάλα υδροηλεκτρικά και τα δεκάδες μικρά. Είναι και η “σκανδαλώδης” αίτηση για μεγάλο αιολικό πάρκο στο Δήμο μας, που θα αναδείξουμε σύντομα και είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσει σάλο.

Όλα τα παραπάνω μας θέτουν όλους μας προ των ευθυνών μας, μπροστά σε νέες καταστάσεις, καθήκοντα και αγώνες. Μόνη μας διέξοδος η εντατικοποίηση του αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα.

Exit mobile version