Ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός 59 χιλιάδων ευρώ για την “Κωστηλάτα”

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το υποέργο 2:  «Νέες Υποδομές – Υλικά μέσα» και συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννιά χιλιάδων εξακοσίων εξήντα πέντε ευρώ #59.665,00 €# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος –Ηπείρου 2007 -2013. Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση του προβλεπόμενου στα πλαίσια της πράξης «Πειραματική ανάπτυξη καινοτόμου γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος ορθολογικής διαχείρισης των ορεινών – υπαλπικών λιβαδίων Θεοδωριάνων Άρτας» οργάνων και εξοπλισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Exit mobile version