Προτάσεις παρατηρήσεις για το νέο σχέδιο νόμου για ΑΠΕ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΙΤΩΝ ΑΡΤΑΣ “ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ”

Σαν σύλλογος που ιδρυθήκαμε το 1999 έχοντας σαν έναν βασικό καταστατικό σκοπό την αποτροπή της κατασκευής πέντε μικρών Υ/Η στα ποτάμια της περιοχή Θεοδωριάνων Άρτας και έχοντας παρακαταθήκη έναν δεκαετή αγώνα στην ευρύτερη περιοχή των Τζουμέρκων στο τομέα προστασίας του περιβάλλοντος θα θέλαμε να κάνουμε τις εξής προτάσεις- παρατηρήσεις:

. Υπάρχουν άδειες παραγωγής για Υ/Η, που έχουν εκδοθεί από τη ΡΑΕ πριν το Ειδικό Πλάισιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ (49828/2008 ΦΕΚ 2464 B) οι οποίες δεν εναρμονίζονται με το παραπάνω χωροταξικό πλάισιο. Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει επανεξέταση και επανέλεγχος όλων των αδειών παραγωγής που έχουν εκδοθεί από τη ΡΑΕ και να ακυρωθούν όσες δεν συμμορφώνονται με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο. Γιατί υπάρχουν παραδείγματα, όπως στην δική μας περιοχή των Θεοδωριάνων Άρτας, που υπάρχουν άδειες παραγωγής για μικρά Υ/Η, που έρχονται σε αντίθεση με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, ωστόσο συνεχίζουν την πορεία αδειοδότησης στη φάση της Προκαταρκτικής ΄Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης ή και ακόμα στη φάση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

. Το άρθρο 9 παράγραφος 2 του υπό διαβούλευση σχέδιου νόμου αναφέρει: «Για την έγκριση εγκατάστασης σταθμών Α.Π.Ε. λαμβάνονται υπόψη μόνο υφιστάμενα θεσμοθετημένα σχέδια ή εγκεκριμένες μελέτες που εναρμονίζονται με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄2464/2008) και τεκμηριώνουν επαρκώς ότι έχουν λάβει μέριμνα και διασφαλίσει τη μέγιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου δυναμικού Α.Π.Ε.. Ελλείψει τέτοιων, η έγκριση εγκατάστασης σταθμών Α.Π.Ε. γίνεται με εφαρμογή των κατευθύνσεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄2464/2008). Η κατά τα ανωτέρω εδάφια εγκατάσταση Α.Π.Ε. είναι κατ’ αρχήν δυνατή, μετά από τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης όπως κάθε φορά ισχύει, σε όλες τις περιοχές της χώρας, εκτός από:α) τις περιοχές που έχουν θεσμοθετηθεί ως περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 21 του ν.1650/1986 και στην οικεία ειδική περιβαλλοντική μελέτη έχει τεκμηριωθεί ανά τεχνολογία και μέγεθος σταθμών Α.Π.Ε. η μη αντιστρεπτή επίπτωσή τους στο προστατευτέο αντικείμενο,
β) Τα κηρυγμένα διατηρητέα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και τις οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες προστασίας Α που έχουν καθορισθεί κατά τις διατάξεις του αρ. 91 του ν.1892/1991 ή κατά τις διατάξεις του ν.3028/2002,
γ) Τους υγρότοπους διεθνούς σημασίας (Ραμσάρ).»
Πρέπει στα παραπάνω να προστεθούν και οι παράγραφοι (δ.) και (ε) του άρθρου 14 του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄2464/2008), γιατί υπάρχει ασάφεια στο σχέδιο νόμου, εάν στις περιοχές των οικοτόπων προτεραιότητας που είναι ενταγμένοι ως τόποι κοινοτικής σημασίας στο ΦΥΣΗ 2000 σύμφωνα με την απόφαση 2006/613/ΕΚ επιτρέπεται ή όχι η εγκατάσταση μικρών υδροηλεκτρικών.

. Η εγκατάσταση μικρών και μεγάλων υδροηλεκτρικών πρέπει να μην επιτρέπεται τόσο σε περιοχές ενταγμένες στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 όσο και εντός περιοχών που έχουν ανακηρυχθεί ως Εθνικά Πάρκα. Πόσο περισσότερο όταν υπάρχουν περιπτώσεις, όπως στο νεοσύστατο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων και στο χειμαρροπόταμο Γκούρα των Θεοδωριάνων Άρτας, όπου τα όρια μεταξύ των ζωνών ΙΙ και ΙΙΙ του Πάρκου, αποτελούν οι κοίτες των ποταμών και τα ποτάμια είναι ενταγμένα στη ζώνη χαμηλότερης προστασίας ΙΙΙ, άρα επιτρέπεται η εγκατάσταση μικρών υδροηλεκτρικών έργων, ενώ οι απέναντι όχθες στη ζώνη υψηλότερης προστασίας όπου απαγορεύεται η εγκατάσταση Μ.Υ.Ε. Και μιλάμε για ποτάμια που αποτελούν σπάνια οικοσυστήματα ενταγμένα ως οικότοποι προτεραιότητας και τόποι κοινοτικής σημασίας στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000. Και το ερώτημα τότε είναι τι έρχεται να προστατεύσει το Εθνικό Πάρκο;
Πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση του Πρεοδρικού Δια΄ταγματος του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, με το Ειδικό Χωροταξικό Πλάισιο για τις ΑΠΕ και του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου. Δεν είναι δυνατόν διατάξεις του ενός να έρχονται σε αντίθεση με διατάξεις των άλλων.

.Πρέπει να προβλεφθεί στο σχέδιο νόμου διάταξη που να λαμβάνει μέριμνα για τις συσσωρευτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις συνεχόμενων υδροηλεκτρικών στο ίδιο υδατόρεμα, κυρίως σε ορεινά οικοσυστήματα, σπάνιας φυσικής ομορφιάς και αξίας. ΔΕν νομίζουμε ότι πράσινη ανάπτυξη σημαίνει σε ένα χειμαρροπόταμο των Τζουμέρκων, ενταγμένο σε Εθνικό Πάρκο, ενταγμένο ως οικότοπο προτεραιότητας στο ΦΥΣΗ 2000, να προγραμματίζονται 4 μικρά υδροηλεκτρικά σε κοίτη μήκους 4 χιλιομέτρων, με φράγματα, εκτροπές, διανοίξεις δρόμων μέσα σε ελατοδάση και σωληνώσεις ποταμών. Ακόμα όταν στην ίδια περιοχή υπάρχει ανάλογο έργο, στον ίδιο χειμαρροπόταμο, το οποίο λειτουργεί από το 2004, έχοντας επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, αφού δεν τηρεί συστηματικά περιβαλλοντικούς όρους, στερεύοντας πολλές φορές εντελώς την κοίτη του ποταμού σε μήκος δύο χιλιομέτρων, με ότι αρνητικό συνεπάγεται αυτό και εκτός αυτού έδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό πάρκο 34 ΜW με 17 ανεμογεννήτριες.

 Ευχαριστούμε.
Δημήτρης Στεργιούλης

πρόεδρος του συλλόγου Θεοδωριανιτών Άρτας «ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ» 

Exit mobile version