Skip to content
Menu

Ανεπιτήρητα βοοειδή στα Θεοδώριανα

Πολύ μεγάλο και μόνιμο είναι πλέον το πρόβλημα με την κυκλοφορία και τη βόσκηση ανεπιτήρητων ζώων (βοοειδή) στα Θεοδώριανα ιδίως τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες. Τα ζώα φτάνουν να περιφέρονται ανεξέλεγκτα εντός του οικισμού, στην πλατεία του χωριού, σε κήπους, αυλές σπιτιών, ακόμα και σε προαύλιο χώρο εκκλησιών, προκαλώντας ρύπανση, ζημιές σε περιουσίες, (περιφράξεις, τοίχους, οπωροφόρα δέντρα, καλλιέργειες). Κινούνται και πολλές φορές κοιμούνται και στον κεντρικό δρόμο, αποτελώντας κίνδυνο για τους οδηγούς ιδίως τις νυχτερινές ώρες.

Το άρθρο 17/Ν. 4056/2012 ορίζει σχετικά:

Διαχείριση ανεπιτηρήτων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα και βοοειδή)

1. Ανεπιτήρητο παραγωγικό ζώο είναι το βοοειδές ή προβατοειδές ή αιγοειδές που βρίσκεται εκτός της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του ιδιοκτήτη του, συμπεριλαμβανομένου του βοσκότοπου αυτής, άνευ επιτήρησης και το οποίο φέρει ή δεν φέρει σήμανση.

2. Οι δήμοι της χώρας υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή τους στον ιδιοκτήτη τους.

3. Για τον παραπάνω σκοπό, οι δήμοι ιδρύουν και λειτουργούν κτηνοτροφική εκμετάλλευση, επιτρεπομένης της συνεργασίας με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο ή την Περιφέρεια ή από ιδιώτες χώρους. Για να λειτουργήσει η προαναφερθείσα κτηνοτροφική εκμετάλλευση, χορηγείται στο δήμο κωδικός εκμετάλλευσης.

4. Για την περισυλλογή των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων συγκροτούνται συνεργεία από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στο χειρισμό παραγωγικών ζώων.

5. Τα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται οδηγούνται στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση της παραγράφου 3, σημαίνονται με ενώτια, καταχωρούνται στο μητρώο της εκμετάλλευσης και στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων και βρίσκονται υπό κτηνιατρική παρακολούθηση.

6. Ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται και διαπιστώνεται από τη σήμανσή τους ότι έχουν ιδιοκτήτη, εφόσον μετά την παρέλευση δέκα ημερολογιακών ημερών από την περισυλλογή τους ο ιδιοκτήτης τους δεν αιτηθεί την επιστροφή τους, περιέρχονται στην ιδιοκτησία του δήμου.

7. Η εκποίηση των ζώων ή των προϊόντων που προέρχονται από αυτά γίνεται από το δήμο με διαδικασίες πλειστηριασμού. Ο δήμος δύναται να διαθέτει δωρεάν σε φορείς με φιλανθρωπική στόχευση τα προϊόντα που προέρχονται από το ζωικό κεφάλαιο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης της παραγράφου 3.

8. Σε κάθε δήμο συγκροτείται, με απόφαση του δημάρχου, τριμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, με υποχρεωτική συμμετοχή ενός τουλάχιστον κτηνιάτρου ή γεωπόνου του δήμου.

9. Στον ιδιοκτήτη ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου, που ταυτοποιείται από τη σήμανση του ζώου, επιβάλλονται πρόστιμα, δηλαδή πενήντα (50) ευρώ ανά ζώο για
αιγοπρόβατα και εκατόν πενήντα (150) ευρώ ανά ζώο για βοοειδή. Το πρόστιμο βεβαιώνεται από την τριμελή επιτροπή της παραγράφου 8, ενώ επιβάλλεται και εισπράττεται από την οικονομική υπηρεσία του δήμου.

10. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου αιτηθεί την επιστροφή του, εντός του δεκαημέρου της παραγράφου 6, το συγκεκριμένο ζώο επιστρέφεται, αφού ο ιδιοκτήτης του καταβάλει στο δήμο δέκα (10) ευρώ ανά ημέρα διατήρησης του ζώου στη δημοτική κτηνοτροφική εγκατάσταση.

11. Ο όρος «εγκεκριμένος κτηνίατρος» που απαντάται στο Παράρτημα 2 του ν. 4039/2012 (Α’ 15 ) αντικαθίσταται από τον όρο «κτηνίατρος».


Στις 3 Δεκέμβρη 2020 οι φορείς των Θεοδωριάνων (Συνεταιρισμός Θεοδωριάνων, Αδελφότητα Θεοδωριανιτών, σύλλογος Κωστηλάτα, σύλλογος «Ορεινοί», σύλλογος «Άνθιμος Αργυρόπουλος»), αποστείλαμε σχετική επιστολή, προς τους αρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες, μεταξύ αυτών και του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. (δείτε εδώ την επιστολή).

Στην επιστολή μας απάντησαν: Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τμήμα Φυτικής και Ζωικής παραγωγής (δείτε εδώ την απάντηση), η Διεύθυνση Δασών Άρτας (δείτε εδώ την απάντηση), η Αποκεντρωμένη διοίκηση Ηπείρου Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας (δείτε εδώ την απάντηση).

Ο μόνος που δεν απάντησε ακόμα, αν και το έγγραφο στάλθηκε στις 3 Δεκέμβρη 2020, είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων. Μάλιστα η Αποκεντρωμένη διοίκηση Ηπείρου Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας με νέο της έγγραφο, εγκαλεί το δήμαρχο Κεντρικών Τζουμέρκων για την μη αποστολή απάντησης στην καταγγελία (δείτε εδώ το έγγραφο).

Οι φωτογραφίες είναι αδιάψευστος μάρτυρας των καταγγελιών μας. Επίσης είναι γνωστό ότι το κοπάδι των βοοειδών μπορεί να είναι ανεπιτήρητο και να περιφέρεται παντού, αλλά ιδιοκτήτη έχει. Όπως αδιάψευστες είναι και οι μαρτυρίες των συγχωριανών ότι όταν γίνεται κάποια καταγγελία ή ενόχληση στο Δήμο, ο ιδιοκτήτης έρχεται «μαζεύει» το κοπάδι το ξεπροβοδίζει μέχρι έξω από το χωριό για να επιστρέψει την επόμενη μέρα.

Τα σοβαρά ερωτήματα που προκύπτουν:

Αφού ο Δήμος ενημερώθηκε εγγράφως για το πρόβλημα από το σύνολο των φορέων των Θεοδωριάνων, γιατί δεν έχει απαντήσει ακόμα στην καταγγελία μας ενώ έχουν περάσει τρείς μήνες;

Γιατί αγνόησε το έγγραφο αρμόδιας υπηρεσίας, όπως αναφέρεται παραπάνω;

Έχει συγκροτηθεί στο Δήμο τριμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων όπως ορίζει ο νόμος;

Αν ναι έλαβε γνώση της παραπάνω καταγγελίας μας και σε ποιες ενέργειες προχώρησε;

Από ποιον ενημερώθηκε ο ιδιοκτήτης του κοπαδιού και μάζεψε προσωρινά το κοπάδι για να επιστρέψει την επομένη; Ήταν ή δεν ήταν ανεπιτήρητα μέσα σε αυλές σπιτιών στο κέντρο του χωριού;

Τώρα που όντως διαπιστώθηκε(για πολλοστή!) φορά ότι το κοπάδι ήταν μέσα στο χωριό θα εφαρμόσει επιτέλους ο Δήμος την ισχύουσα νομοθεσία;

Ελπίζουμε μετά από όλα αυτά να πείστηκε και η Δ/νση Δασών Άρτας, της οποίας υπάλληλοι έκαναν αυτοψία στην περιοχή μετά την καταγγελία μας και δεν διαπίστωσαν τίποτα.

Δεν έχουμε τίποτα με τα συμπαθητικά τετράποδα, το πρόβλημά μας είναι ο «κοτσαμπασισμός» και ο «ετσιθελισμός» κάποιων, που θεωρούν ότι οι περιουσίες μας, μπορεί και τα χωριά μας ολόκληρα, τους ανήκουν.

Περισσότερο όμως ενοχλεί η απραξία και η προκλητική αδιαφορία του Δήμου, για ένα σοβαρό πρόβλημα που δεν είναι ούτε πρόσκαιρο ούτε τωρινό.

Δημήτρης Στεργιούλης